Statuten

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “Tennisvereniging Zuid-Noordwolde en Omstreken” en is opgericht negentienhonderd twee-en tachtig. (1982)

ZETEL

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Zuidwolde in de gemeente Het Hogeland.

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2. Zij tracht dit doelondermeer te bereiken door: .
a. het geven van de gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het tennisspel;
d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: KLNTB);
e.het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
f.het uitschrijven van -en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
g.het verbreiden van de regels van het tennisspel door de leden; alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
h.al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement;

LEDEN

Artikel 4

1. De vereniging kent: a. seniorleden; b. ereleden; c. leden van verdienste; d. juniorleden; e. ondersteunende leden.
2. SeniorIeden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennis sport actief beoefenen of beoefend hebben.
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wei lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3. 4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigings jaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5

1.Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon zijn wettelijk vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
3. Bij niet toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Bij het aanvragen van het lidmaatschap, zullen de inwoners van de gemeente Bedum altijd voorrang hebben.  
5. Zij die op de zwarte lijst van de KNL TB voorkomen kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaat schap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door.ontzettig; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglement en / of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzegtermijn van tenminste vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging met kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voort duren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING

Artikel 7

1. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.
3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden,  ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en! of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden én betalen ereleden en leden van verdienste de KNLTB – contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.

BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuurs functies worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. Het bestuur stelt voor elke vacature één kandidaat en brengt deze ter kennis van de leden. Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris worden ingediend, per kandidaat op verzoek van tenminste vijf leden. Indien er meer dan één kandidaat is voor een vacature geschiedt de verkiezing uit die kandidaten.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te alle tijde ontslag verlenen. Het bestuurs lidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meerdere vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt die door het bestuur worden vastgesteld.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
 b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van register goederen; het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend;
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
het aangaan van dadingen;
het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, voor bedragen boven de tweeduizend gulden;
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.
4. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. .
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden, en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van redenen melding te worden gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Verkiezing, vervanging en of aftreden van deze commissieleden geschiedt eens in de twee jaar. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie. ‘
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 , lid 3 komen ondermeer aan de orde:
a. de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag als bedoeld in artikel 11, lid 3;
c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissies;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
m. wat verder ter tafel komt.
3. Andere Algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van met langer dan vierweken na indiening van het verzoek. Indien aan het ver zoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder senior – en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING

Artikel 16

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij het bestuur anders beslist.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand een volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
4. Indien de stemmen staken over personen dan heeft herstemming plaats. Staken de stemmen wederom, dan is het bestuur verplicht in een nieuwe algemene ledenvergadering met een andere kandidaatstelling te komen. Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze leden niet in een vergadering bijeen, heeft – mits met voorkennis van het bestuur genomen- dezelfde kracht als het besluit van de algemene ledenvergadering.
6. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komen de onderwerpen- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden én in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenmin ste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee! derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee! derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en: b. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 18

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

1. De algemene ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere
regelement(en) vaststellen.
2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 301 5762

Adres

Lewestraat 10
9785 BJ Zuidwolde

KVK-nummer

40024606